Dzisiaj jest:  20 Sierpnia 2018   Imieniny: Bernarda, Sabiny
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
Strona Główna
Apel o 1% podatku
O gminie
Władze Gminy
Kontakt
Kalendarz imprez
Galeria
Kultura
Turystyka
Sport
Historia
Wzory druków
Program Integracji Społecznej
Organizacje pozarządowe
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Zasady naboru do Gimnazjum
 
 
Stronę
odwiedziło
2766525
gości
 
Zasady naboru do Gimnazjum

Kryteria rekrutacyjne do gimnazjum na rok szkolny 2015/2016.

Rekrutacja do klas ogólnodostępnych prowadzona będzie, podobnie jak w poprzednich latach, w oparciu o ujednolicone kryteria rekrutacyjne.

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Poniższe kryteria dotyczą uczniów ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum nie będącego gimnazjum obwodowym.

1. Kryteria obowiązkowe

W rekrutacji do gimnazjów maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wpostępowaniu rekrutacyjnym wynosi 100, w tym:

- 40 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu),

- 40 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka obcego – obowiązkowego,

- 20 pkt. – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

2. Sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego)

- celujący – 8 pkt.

- bardzo dobry – 7 pkt.

- dobry – 5 pkt.

- dostateczny – 3 pkt.

- dopuszczający – 1pkt.

3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. Przy czym:

- za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 5 pkt,

- za udział w konkursach organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, w tym:

- laureat konkursu – 10 pkt,

- finalista konkursu – 5 pkt.

- za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 5 pkt – za miejsca I – III lub tytuły laureatów uzyskane w konkursach:

- ogólnopolskich – 5 pkt. – jeżeli konkurs miał co najmniej 3 etapy,

- wojewódzkich – 3 pkt – jeżeli konkurs miał co najmniej 2 etapy,

- powiatowych– 1 pkt.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), są przyjmowani w pierwszej kolejności jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Zasady naboru do Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie

Informacja dla rodziców

Wyboru gimnazjum, w obwodzie którego uczeń zamieszkuje, dokonujecie Państwo wypełniając:

*Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Białaczów, które będzie można pobrać ze strony internetowej tego gimnazjum lub Urzędu Gminy Białaczów. Druk zgłoszenia będzie także dostępny w sekretariacie gimnazjum obwodowego i w szkołach podstawowych w gminie Białaczów. Do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć informacje dodatkowe wymienione na zgłoszeniu.

Jeżeli dokonujecie Państwo wyboru gimnazjum spoza obwodu, należy wypełnić: Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dostępny w sekretariatach wybranych gimnazjów.

Do każdego wniosku należy dołączyć „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przyjęcia do wybranego gimnazjum”. Oświadczenie to, jak również kryteria naboru znajdziecie Państwo na stronach wybranych gimnazjów lub w ich statutach.

Na podjęcie decyzji i oddanie wypełnionego Zgłoszenia lub Wniosku macie Państwo czas do 31 marca 2015 r.

Zasady wyboru gimnazjów:

1. obwodowego – przyjęcie na podstawie Zgłoszenia następuje z urzędu. Złożenie przez Państwa Zgłoszenia wraz z Informacją dodatkową jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do gimnazjum obwodowego,

2. spoza obwodu – następuje na podstawie Wniosku wraz z Oświadczeniem znajdującym się na stronach gimnazjów. Wniosek można złożyć w trzech wybranych publicznych gimnazjach ze wskazaniem gimnazjum spoza obwodu od najbardziej do najmniej preferowanego. Do każdego Wniosku należy dołączyć Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych przez dane gimnazjum spoza obwodu.

Terminarz naboru:

• od 03.03.2015r. – przyjmowane będą przez gimnazja Zgłoszenia lub Wnioski,

• od 07.04.2015r. – do 10.04.2015r. – dokonywana będzie analiza wniosków przez szkolną komisję rekrutacyjną,

• 28.04.2015r. – gimnazja wywieszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

• 03.07.2015r. – dostarczenie przez rodziców dokumentów wskazanych przez gimnazjum

• 04.07.2015r. – gimnazja wywieszą listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

 
Załączniki
 Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły
 Karta zgłoszenia ucznia do Gimnazjum w Białaczowie w roku szkolnym 2015/2016
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
 
Urząd Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, tel. 044-758-14-14.
Copyright © Urząd Gminy Białaczów
CMS S@M CONCEPT Intermedia
hosting HSI.pl