Dzisiaj jest:  20 Sierpnia 2018   Imieniny: Bernarda, Sabiny
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
Strona Główna
Apel o 1% podatku
O gminie
Władze Gminy
Kontakt
Kalendarz imprez
Galeria
Kultura
Turystyka
Sport
Historia
Wzory druków
Program Integracji Społecznej
Organizacje pozarządowe
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Zasady naboru do Gimnazjum
 
 
Stronę
odwiedziło
2766608
gości
 
Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania...

Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Uregulowania prawne w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zawierają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Zgodnie ze znowelizowanym zapisem art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Tryb składania wniosku o dofinansowanie:

Dofinansowanie przyznawane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu prawa pracodawcy do dofinansowania.

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, winien złożyć stosowny wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12.

Do wniosku należy dołączyć:

1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy;

2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie;

3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

4. dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia – w przypadku zmiany umowy;

5. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

6. świadectwo pracy młodocianego pracownika;

  1. pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

    W związku z tym iż w art. 70b ust.11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006, s.5) od 1 września 2012 r. każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2. formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

3. sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach (w przypadku podmiotów, który nie sporządza sprawozdań finansowych)

5. zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych o niezaleganiu w opłacie składek.(w przypadku podmiotów, który nie sporządza sprawozdań finansowych)

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

UWAGA!

Ponadto informujemy, że pracodawca – na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 rok Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) - winien niezwłocznie zawiadomić Wójta/Burmistrza/Prezydenta właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego, że zawarł umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego. Do informacji winien załączyć – potwierdzoną za zgodność z oryginałem – kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym.

Załączniki do pobrania w zakładce: wzory druków

1. zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem,

2. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia,

3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

4. oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych,

5. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,

6. oświadczenie o nietrzymaniu pomocy de minimis.

 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
 
Urząd Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, tel. 044-758-14-14.
Copyright © Urząd Gminy Białaczów
CMS S@M CONCEPT Intermedia
hosting HSI.pl