Zarządzenie nr 0050/402/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Białaczów na 2018 rok. (z zakresu: pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób)

Zarządzenie nr 0050/396/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Białaczów na 2018 r. – z zakresu: Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Zarządznie-w-sprawie-przyznania-dotacji-dla-UKS-Suples

Zarządzenie nr 0050/389/2018 z dnia 03.04.2018 r. w sprawie uznania celowości zadania publicznego

Unieważnienie-Konkursu-Działalność-na-rzecz-dzieci-i-młodzieży-w-tym-wypoczynku-dzieci-i-młodzieży

Wyniki-Konkursu-Przeciwdziałanie-uzależnieniom-i-patologiom-społecznym

Wzory dokumentów dotyczące realizacji zadań publicznych

Wyniki Konkursu - Turystyka i krajoznawstwo

Wyniki Konkursu - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Wyniki Konkursu - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyniki Konkursu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzenie nr 0050/373/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Białaczów na 2018 r. – z zakresu: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie nr 0050/372/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Białaczów na 2018 r. – z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 0050/367/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Białaczów na 2018 r. - z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050/366/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Białaczów na 2018 r. - z zakresu: turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie nr 0050/365/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Białaczów na 2018 r. – z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Zarządzenie nr 0050/364/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Białaczów na 2018 r. – z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 0050/359/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a - UKS Suples

Zarządzenie nr 0050/363/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji dla UKS Suples w Białaczowie