Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie

Historia biblioteki

Początki bibliotek na ziemi białaczowskiej związane są z rodami Małachowskich (wiek XVIII i początek XIX) oraz ich spadkobiercami Platerami (XIX i XX), którzy zachęcając do czytania książek zorganizowali w swoim majątku bibliotekę publiczną.

Pierwsze początki powstania Biblioteki Gminnej w Białaczowie przypadają na 1949 rok. Nie była to placówka samoistna. Księgozbiór liczący 300 książek zgromadzony był w szafach bibliotecznych w budynku gminy.

W jego skład wchodziły książki dla dzieci, powieści z klasyki polskiej i obcej. Jego opracowaniem i udostępnianiem zajmowała się pracująca w gminie Janina Dziedzic.

W 1952 roku kierownikiem biblioteki została Stefania Kotwica, pełniąca tę funkcję do 1957 roku. W okresie tym biblioteka otrzymała lokal w drewnianym budynku przy ulicy Piotrkowskiej 14.  Księgozbiór liczył 1062 książki.

W latach 1957-1962 placówką kierowała Maria Szczegielniak. Księgozbiór liczący 2108 książek przeniesiony został w 1957 do prywatnego 2-izbowego lokalu przy ulicy Wąskiej na parterze (obecnie nr.23).

Z placówki korzystało 622 czytelników, a wypożyczenia we wspomnianym roku wynosiły 15977 książek. W 1959 roku biblioteka udostępniła już 1873 książki, z których korzystało 639 czytelników. Novum w jej działalności było udostępnianie czasopism.

W ciągu całej swej działalności biblioteka borykała się z problemami lokalowymi. Po krótkim (3 letnim) okresie stabilizacji w 1963 roku znów nastąpiła zmiana lokalu. Bibliotekę przeniesiono do prywatnego budynku Bronisława Białeckiego, przy ulicy Świerczewskiego. Kierownikiem placówki została Jadwiga Caban. W 1965 roku bibliotekę przeniesiono do lokalu przy Placu Wolności 23, gdzie działała do 1973 roku, zajmując dwuizbowy lokal.

W 1973 roku została znów przeniesiona na ulicę Świerczewskiego 5, zajmując 3 pomieszczenia. Po 10-letnim okresie odeszła z pracy Jadwiga Caban. Obowiązki kierownika przejęła Jadwiga Drzazga.

Od 1973 roku systematycznie wzrastał wskaźnik zakupu księgozbioru. Jego uzupełnieniem były czasopisma (w 1975 prenumerowanych 15 tytułów), przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 1975 roku w wyniku zmian administracyjnych powstały powiaty jako samorządowe jednostki podziału administracyjnego. Na mocy porozumienia podpisanego przez starostę opoczyńskiego i burmistrzów miasta Opoczna z dnia 23 marca 1999 roku, nadzór i opiekę merytoryczną nad Gminną Biblioteką Publiczną w Białaczowie i bibliotekami w powiecie powierzono Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Opocznie.

Szczególnie ważnym wydarzeniem w działalności biblioteki był rok 1990. Biblioteka otrzymała nowy lokal w zabytkowym ratuszu, który został wybudowany w 1797 roku z fundacji marszałka Sejmu Wielkiego, Stanisława Małachowskiego. Biblioteka zajmowała lokal ( wejście od strony zachodniej) na parterze, o powierzchni 70m2. Oprócz magazynu z literaturą dla dzieci, dorosłych i holu, posiadała niewielką czytelnię. Lokalizacja w centrum miejscowości przyczyniła się do lepszej obsługi czytelników. Z roku na rok wzrastała zasobność księgozbioru.

Kolejna zmiana lokalu nastąpiła w 1997 roku. Placówkę przeniesiono do Budynku Szkoły Podstawowej w Białaczowie ( wejście od strony południowej, obecnie wybudowany budynek gimnazjum).Zajmowała 2 duże pomieszczenia o powierzchni 70m2. W jednym znajdowała się czytelnia połączona z wypożyczalnią, a w drugim magazyn książek. Jednak, tu nie działała długo. Już w 2001 roku została przeniesiona ponownie do ratusza, tym razem na piętro zajmując 120m2, gdzie znajduje się do chwili obecnej. W skład powierzchni wchodzą: duża klatka schodowa, korytarz, wypożyczalnia połączona z czytelnią, magazyn literatury dla dorosłych oraz magazyn literatury dla dzieci.

W 2008 roku (miesiąc grudzień) funkcję kierownika przestała pełnić Jadwiga Drzazga, odchodząc po 36 latach pracy na emeryturę. Od 2009 roku funkcję dyrektora pełni Izabela Wiktorowicz.

Model funkcji i zadań bibliotek publicznych uległ zmianom. Rola bibliotek nie ogranicza się tylko do gromadzenia, udostępniania, upowszechniania kultury i kształtowania czytelnictwa. Biblioteka staje się centrum kultury i ośrodkiem informacji, stara się „wychodzić” naprzeciw oczekiwaniom jej użytkowników w związku z tym biblioteka swoją działalność kieruje również poza mury biblioteki przystępując do różnych projektów, konkursów, inicjatyw angażujących społeczność lokalną.

INICJATYWY I SUKCESY BIBLIOTEKI

 1. Pozyskanie środków finansowych w ramach projektu pod nazwą „Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego” organizowanego przez Łódzki Dom Kultury.
 2. Udział w latach 2012-2014 w projekcie „Rozpracuj to z biblioteką”, w którym biblioteka uzyskała 6 miejsce spośród kandydatów z trzech województw dzięki któremu biblioteka gminna oraz filia w Petrykozach pozyskały sprzęt komputerowy i grant, który przeznaczony został na podniesie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych kobiet z terenu Gminy Białaczów.
 3. II miejsce w konkursie pod nazwą „Działanie w partnerstwie. Partnerstwo w działaniu” zorganizowanego przez Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Łodzi.
 4. Udział w projekcie „Fleximama” zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
 5. Cykliczne Spotkania ze Sztuką Amatorską, odbywające się co roku jesienią, mające na celu promocję talentów lokalnych twórców.
 6. Włączanie się w akcję „Narodowe Czytanie”, zainicjowaną przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 7. Akcja 16-godzinnego czytania w bibliotece.
 8. Coroczne uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej miejscowej Szkoły Podstawowej.
 9. Spotkania z „ludźmi z pasją” organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy.
 10. Lekcje biblioteczne dla uczniów miejscowych szkół.
 11. Zajęcia plastyczne oraz pogadanki dla dzieci i młodzieży.
 12. Współpraca z instytucjami m. in. Łódzkim Domem Kultury, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi, Urzędem Gminy Białaczów, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie, Komendą Powiatowej Policji w Opocznie, Miejską Biblioteką Publiczną w Opocznie.

NOWE OBLICZE BIBLIOTEKI

W 2014 roku Gmina Białaczów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymała wsparcie finansowe na remont ratusza w wysokości ok. 111 000 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 221 765,94 zł.

Celem inwestycji był wzrost funkcjonalności i atrakcyjności turystycznej zabytkowego budynku. Dzięki remontowi oprócz wymiany instalacji elektrycznej i hydraulicznej biblioteka zyskała świeży, estetyczny wygląd pomieszczeń i nowe wyposażenie, w tym: regały na książki, krzesła, stoliki, kolorowe rolety okienne oraz kącik dla dzieci.

Żródło:Izabela Wiktorowicz

Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie

ul. Plan Wolności 1

(w budynku Ratusza I piętro)

tel. (44) 758-13-88

adres e-mail: biblioteka.bialaczow@op.pl