Referat finansowy

Przyjmowanie deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych

Przyjmowanie deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: umorzenie zaległości podatkowej, odraczanie terminów płatności, rozłożenie zaległości podatkowej na raty

Wydawanie zaświadczeń: o stanie majątkowym, o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego, o wysokości zaległości podatkowych, o niezaleganiu w podatkach

Udzielenie ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntów, na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie już istniejącego do pow. nie przekraczającej 100 ha

Przyjmowanie informacji podatkowych od osób fizycznych

Karta usługi 44


Referat Funduszy Strukturalnych, Promocji i Rozwoju Gminy

Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej

Wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej


Stanowiska podległe pod Sekretarza

Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zajęcie pasa drogowego

Wykreślenie z ewidencji szkół przedszkola niepublicznego

Zgłoszenie do ewidencji przedszkoli niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Białaczów

Sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Zwrot akcyzy paliwowej

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Nabywanie na własność gminy nieruchomości niezbędnych do wykonania jej zadań

Zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami

Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału działki (I etap podziału nieruchomości objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami)

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynku)

Karta usługi 15

Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do celów budowlanych)

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do celów prawnych)

Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Karta usługi 45

Karta usługi 46

Karta usługi 47

Karta usługi 48


Urząd Stanu Cywilnego

Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców

Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

Wydanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru dowodów osobistych

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały

Zameldowanie decyzją administracyjną

Zameldowanie obywatela RP na pobyt czasowy

Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy