Uchwała Nr XIX/100/2016

29 lutego 2016, 15:23:43Opublikowany przez

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów