Ogłoszenie o wyniku zamówienia pn.:”Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych dotyczących inwestycji :1.zamierzenie I*: Część I: Przebudowa drogi dojazdowej będącej własnością Gminy w miejscowości Miedzna Drewniana ,Część II: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Petrykozy Część III: Remont istniejącej nawierzchni drogi w miejscowości Parczówek 2. zamierzenie II*: „Przebudowa drogi gminnej nr 107004E Parczówek-Kuraszków Etap I i Etap II

17 listopada 2016, 15:06:55Opublikowany przez

Protokół z otwarcia ofert

15 listopada 2016, 12:54:40Opublikowany przez

w postępowaniu o zamówienie publiczne „Rozbudowa oczyszczalni scieków typu ECOLO – CHIEF do przepustowości Qśr.d.=715m3/d w miejscowości Białaczów”

Protokół Nr 2/2016

4 listopada 2016, 14:46:52Opublikowany przez

z przeprowadzonych  konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2017 r.” oraz projektu „Gminnego... Zobacz artykuł

Protokół Nr 1/2016

4 listopada 2016, 14:45:47Opublikowany przez

z przeprowadzonych  konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy... Zobacz artykuł